Türk Medeni Kanunu’nun Çıkarılması

Türkiye’de laiklik karşıtlarınca eleştirilen, Türk Devrimi’nin en temel hukuksal belgelerinden biri olan 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun Gerekçesi’nden yaptığımız alıntılar bu yasanın çıkarılma nedenini çok çarpıcı bir şekilde açıklamaktadır.

“Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin tedvin edilmiş ve Medeni Kanun‘u yoktur. Yalnız, sözleşmelerin küçük bir kısmına değinebilen Mecelle vardır. 1851 maddedir. 20 Nisan 1869 tarihinde yazılmaya başlanmış ve 16 Ağustos 1876 tarihinde tamamlanarak yürürlüğe konulmuştur. Denilebilir ki: Bu Kanunun günümüzün ihtiyaçlarına uyan ancak 300 maddesidir.

Geriye kalanı ülkemizin ihtiyaçlarını ifade edemeyecek kadar ilkel bir takım kurallardan oluştuğundan uygulanamamaktadır.

Mecelle’nin kuralı ve ana çizgileri dindir.

Halbuki insanlık yaşamı, her gün hatta her an esaslı değişikliklerle karşı karşıyadır. Bunun değişikliklerini, yürüyüşünü hiçbir zaman bir nota çevresinde saptamak ve doldurmak mümkün değildir.

Kanunları dine dayalı olan devletler kısa bir zaman sonra ülkenin ve ulusun ihtiyaç ve isteklerini karşılayamazlar. Çünkü dinler değişmez hükümler belirtirler. Yaşam yürür; ihtiyaçlar hızla değişir, din kanunları, kesinlikle ilerleyen yaşamın önünde biçimden ve ölü sözcüklerden fazla bir değer, bir anlam ifade edemezler. Değişmemek dinler için bir zorunluluktur.

Bu bakımdan dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması günümüz uygarlığının esaslarından ve eski uygarlıkla yeni uygarlığın en önemli ayırt edici özelliklerinden birisidir. Esaslarını dinlerden alan kanunlar uygulanmakta oldukları toplumları indikleri ilkel dönemlere bağlarlar ve ilerlemeye engel belli başlı etken ve nedenler arasında bulunurlar. Türk ulusunun kaderini yüzyılımız içinde bile ortaçağ hükümleri ve kanunlarına bağlamakta, dinin değişmez hükümlerinden esinlenilen ve tanrısallıkla sürekli ilişki içinde bulunan kanunlarımızın en güçlü etken olduklarından şüphe edilmemelidir.

Ulusal toplum yaşamının düzenleyicisi olan ve yalnız ondan esinlenilmesi gereken tedvin edilmiş bir medeni kanundan Türkiye Cumhuriyeti’nin yoksun kalması ne yüzyılımızın uygarlığının gerekleriyle ne de Türk devriminin hedeflediği anlam ve kavramla bağdaştırılabilir.

Yüzyılımızın devletini ilkel siyasal kuruluşlardan ayıran niteliklerin birisi de toplumun kaderine uygulanan kanunların akılcı bir zihniyetle hazırlanıp tedvin edilerek konulmasıdır….

Halkın kaderi belli ve yerleşmiş bir adalet esasına değil, rastlantı ve talihe bağlı, birbiriyle çelişkili ortaçağ dinsel hukukun kurallarına bağlı bulunmaktadır…

Bu amaçla hazırlanan Türk Medeni Kanunu, medeni kanunlar içinde en yeni, en eksiksiz ve halkçı olan İsviçre Medeni Kanunundan alınmıştır… Yüzyılımızın uygarlık ailesine mensup olan ulusların gereksinimleri arasında esaslı bir fark yoktur. Toplumsal ve ekonomik sürekli ilişkiler insanlığın büyük bir uygar bölümünü bir aile durumuna getirmiştir ve getirmektedir.

İlkeleri yabancı bir ülkeden alınmış olan Türk Medeni Kanunu Tasarısı’nın yürürlüğe konulmasından sonra yurdumuzun ihtiyaçları ile bağdaşmayacağı iddiası geçerli görülmemiştir.

Bundan başka, uygar bir ulusun gelişmiş, ileri bir kanunun Türkiye Cumhuriyetinde uygulama ortamı bulamayacağı düşüncesi sakat görülmüştür. Bu tez, Türk ulusunun uygarlık yeteneğine sahip bulunmadığını belirten bir mantık dizisine varılmasıyla sonuçlanabilir. Halbuki olayların gerçeği, durum ve tarih bu iddianın tamamen tersidir. Türk yenileşme tarihi tanık tutularak denilebilir ki: Türk ulusu yüzyılımızın gereklerine uygun olarak vücuda getirilen kabul edilebilir ve sağlam ve akıl ve zeka ile yoğrulmuş yeniliklerden hiçbirine karşı çıkmamıştır….

Unutmamak gerektir ki Türk ulusunun kararı çağdaş uygarlığı kayıtsız ve koşulsuz bütün ilkeleri ile kabul etmektir. Bunun en açık ve canlı kanıtı devrimimizin kendisidir. Çağdaş uygarlığın Türk toplumu ile bağdaşmayan noktaları görülüyorsa bu Türk ulusunun beceri ve yeteneğindeki eksiklikten değil, onu gereksiz bir biçimde sarıp sarmalamış ortaçağ örgütü ve dinsel bazı düzenlemeler ve kurumlardandır.

Şu yanı da belirtmek gerektir ki: çağdaş uygarlığı almak ve benimsemek kararıyla yürüyen Türk ulusu, çağdaş uygarlığı kendisine değil, kendisi çağdaş uygarlığın gereklerine her neye mal olursa olsun ayak uydurmak zorundadır. Yaşamak kararında olan bir ulus için bu şarttır.

Kuşku yoktur ki, kanunların amacı herhangi bir gelenek ve görenek veya yalnız vicdanla ilgili olması gereken dinsel hükümler değil, siyasal, toplumsal, ulusal birliğin her neye mal olursa olsun güvencesi ve tatminidir. Yüzyılımız uygarlığına mensup devletlerin ilk ayırıcı nitelikleri din ile dünyayı ayrı görmektedir.

Bunun tersi, devletin kabul ettiği din esaslarını kabul etmeyen kimselerin vicdanlarını baskı altına almak olur. Bunu yüzyılımızın devlet anlayışı kabul edemez.

Din, devlet gözünde vicdanlarda kaldıkça saygındır ve temizdir. Dinin hüküm halinde kanunlara girmesi tarihin akışında çoğu kez hükümdarların, zorbaların, güçlülerin keyif ve isteklerini tatmine aracı olması sonucunu getirmiştir.

Dini dünyadan ayırmakla yüzyılımızın devleti, insanlığı tarihin bu kanlı sıkıntısından kurtarmış ve dine gerçek ve sonsuz bir taht olan vicdanı ayırmıştır. Özellikle çeşitli dinlere mensup uyruklara sahip devletlerde tek bir kanunun bütün toplumda uygulanma yetkinliğini kazanabilmesi için bunun dinle ilişkisini kesmesi ulus egemenliği için de bir zorunluluktur.

Çünkü kanunlar dine dayanırsa, vicdan özgürlüğünü kabul zorunluluğunda bulan devlete, çeşitli dinlere girmiş uyrukları için ayrı ayrı kanun yapmak gerekir. Bu durum yüzyılımız devletinde temel koşul olan siyasal, toplumsal, ulusal birliğe tamamen aykırıdır. Anımsatmak gerekir ki devlet yalnız uyrukları ile değil yabancılarla da ilişki içindedir. Bu durumda olanlar için kapitülasyon adı altında ayrı hükümler kabul etmek zorunluluğu doğar. …”

Cumhuriyet, imparatorluktan şeriata dayalı kurallarla, din ile ilgisi olmayan, iki ayrı yasanın bulunduğu ve bunları uygulayan iki tür mahkemeden oluşan birlikten yoksun bir hukuk sistemiyle bir adalet örgütü devralmıştı. Öte yandan Osmanlı adalet düzenine güven duyulmaması, Lozan barış görüşmelerinde Avrupa devlet temsilcilerinin imparatorluk döneminde elde etmiş oldukları ayrıcalıkları yeni Türkiye’de de sürdürmek istemelerine neden olmuştu. Ancak Türk delegeleri, tam bağımsızlık anlayışıyla bağdaşmayan bu tür kapitülasyon isteklerini şiddetle reddetmişlerdi. Sonunda, Türk delegelerinin adalet sisteminde gerekli düzenlemenin yapılacağını belirten yazılı bir açıklama yapmaları konusunda anlaşılmıştı. Barış antlaşmasının ekleri arasına alınan açıklamaya göre, Türk hükümeti beş yıllık süre içinde batılı hukukçuların yardımıyla söz konusu düzeltimleri yapması gerekiyordu.

Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda hemen her alanda olduğu gibi hukuk alanında da yeniliklere girişilmiş ve yapılacak yeniliklerle ilgili komisyonlar kurulmuştur. Özgün bir medeni yasa hazırlamak için kurulan komisyonun başarılı olmaması üzerine, gerek hukuk devrimini bir an önce gerçekleştirmek, gerek Lozan barışının yükümlülüklerinden kurtulmak amacıyla İsviçre medeni yasasının alınmasına karar verilmiştir.

Yepyeni bir medeni yasanın hazırlanması yıllarca sürerdi. Ayrıca, bu biçimde yapılan çalışmalarda çeşitli ülkelerin yasalarından yararlanacak tam bütünsel bir yapıt oluşmayacaktı. Belli başlı ileri ülkelerin medeni yasaları incelendi sonuçta İsviçre medeni yasasının alınması kararlaştırıldı. Bu seçimin nedeni şunlardır: İsviçre medeni yasası, uygar ülkelerin yaptıkları yasaların sonuncusuydu. Bu nedenle çok modern bir görüşle hazırlanmıştı. İsviçre medeni yasası hem çok yeniydi hem de kavramları çok açıktı. Dili de herkesçe anlaşılacak kadar basitti. Yargıca büyük hareket serbestliği sağlıyordu. Özellikle borç ilişkilerine ait bölümü, ekonomik hayata canlılık verecek derecede toplumsal yapımıza uyuyordu. Bu yasa borçlara ilişkin bölümüyle birlikte, uzman bir kurulca Türkçe’ye çevrildi. Hazırlanan iki tasarı 16 ve 22 Nisan 1926 tarihinde TBMM’since kabul edildi. Her iki yasa da 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi. Türk medeni yasası kişinin hak ve borçlarını, aile ve miras kurumlarını, Türk Borçlar Yasası da her biçim ve borç doğuran ilişkileri kapsamaktadır. Bu iki yasa bir bütündür.

Batıdan alınan Medeni Yasa’yı değişik alanlarda kabul edilen başka yasalar izlemiştir. Böylece Cumhuriyet’in temel laik hukuk düzeni oluşturulmuştur. Bunlar; Borçlar Yasası, Türk Ceza Yasası, Alman yasaları örnek alınarak hazırlanan Ticaret Yasası ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1929 tarihinde yürürlüğe giren yasalar ise, yine Alman yasaları esas alınarak hazırlanan Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ve Deniz Ticareti Yasası’dır. Ayrıca aynı yıl kabul edilen İcra ve İflas yasası yürürlüğe girerek hukuk alanındaki gerekli yapı kurulmuştur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: